rozmiar czcionki A A A
czytano 5426 razy

Skąd różnica w rodowodach Jezusa? przedstawionych przez ewangelistów Mateusza i Łukasza oraz niedokładności w pokoleniach rodowodu przedstawionego przez Mateusza?

Nadrzędnym celem proroctw biblijnych było powiadomienie o postanowieniu Bożym wybawienia  ludzkości ze stanu w jaki popadła za udziałem pierwszych ludzi.

Jako, że pierwszoplanową postacią w realizacji tego zamierzenia miał być określony wybraniec (2 Koryntian 1:19-20, Dzieje 10:43), pomazaniec (hebr. HaMoshiah, gr. Christos), toteż zrozumiałe, że proroctwa dane Izraelitom miały umożliwić im jednoznaczne zidentyfikowanie 'Mesjasza' (porównaj Łukasza 3:15).

Zidentyfikowanie Mesjasza umożliwiały Żydom liczne proroctwa o nim dane (np. Psalm 16:8-11; 22:8, 9, 19; 27:12; 41:10; 69:10, 22; 109:8, 118:26; Izajasza 7:14; 8:23; 9:1; 53:1; 53:5; 53:9; 53:12; 61:1, 2; Jeremiasza 31:15, Zachariasza 9:9; 12:10) oraz z pokolenia na pokolenie spisywane  rodowody. Zostały te kroniki raz na zawsze zniszczone dopiero po wypełnieniu przez siebie swego zadania, to jest w 70 roku n.e. gdy Rzymianie splądrowali Jeruzalem i zniszczyli Świątynię.

Mesjasz zgodnie z obietnicą Boga miał pochodzić z rodu Abrahama, podobne zapewnienie otrzymał Izaak, Jakub, Juda (Rodzaju 22:18; 26:2-5; 28:12-15; 49:10) a setki lat później ta linia rodowodowa została bardziej sprecyzowana, gdy יהוה oznajmił królowi Dawidowi, że Mesjasz będzie jego potomkiem (Psalm 132:11; Izajasza 11:1, 10).

Należy zauważyć, że Mateusz nie pisze o 42 pokoleniach (czyli 14 razy 3), wskazuje on zaś, że od Abrahama do Dawida minęło 14 pokoleń, również 14 od Dawida do niewoli babilońskiej oraz 14 od uwolnienia z niewoli do Chrystusa. W rodowodzie Jezusa powtarza się imię Dawida oraz Jechoniasza. W Mateusza 1:17 imię Dawida występuje dwukrotnie, ponieważ żył on w okresie, gdy jedna z grup genealogicznych dobiegała końca, a rozpoczynała się następna. Imię Jechoniasza zostało powtórzone być może za sprawą błędu w przepisywaniu pierwotnego tekstu, ojcem Jechoniasza bowiem był Jehoakim, zaś imiona te mają podobną pisownię. Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre dawne rękopisy zawierają oba z nich, można uczynić założenie, że osoba przepisująca mogła nie zauważyć różnych pisowni tych imion i oba potraktować jako imię Jechoniasz.

Niedokładności w genealogii spisanej przez Mateusza w stosunku do genealogii ze Starego Testamentu są skutkiem pominięcia przez ewangelistę niektórych imion (pokoleń). Opisany przez niego rodowód został najwyraźniej celowo skrócony, i podkreślono w nim owe 14-to pokoleniowe cykle, co służyć zapewne miało zwiększeniu możliwości zapamiętania zawartych w nim informacji.

Autorzy niektórych ksiąg Starego Testamentu również skracali swoje genealogiczne zapisy, dlatego taka praktyka u Mateusza miała precedens już przedtem (porównaj Ezdrasza 7:32 z 1 Kronik 6:7-10). Najbardziej spektakularnym skrótem jest nazywanie Jezusa po prostu synem Dawida (Mateusza 12:23).

Ewangelista Mateusz podaje rodowód Mesjasza prześledzeniem kolejnych przodków Józefa, przybranego ojca Jezusa (Mateusza 1:16), zaś ewangelista Łukasz przedstawia rodowód Jezusa ze strony jego matki, wiodący przez Dawida i Abrahama aż do Adama. Na to drugie wyraźnie wskazuje wzmianka w Ewangelii wg Łukasza 3:23 o "Józefie, synu Helego" gdyż Heli był ojcem Marii. Zięć według Prawa uchodził za syna swego teścia (co wpisywano w rodowody), jeśli ów teść nie miał własnego syna.

Genealogie ukazane przez Mateusza i Łukasza nie są kronikami rodowodowymi. Nie miały one na celu enumeratywnego wyliczenia pokoleń.
Zadanem ich zaś było wykazanie pochodzenia Jezusa Chrystusa, w celu wskazania na niego, jako na obiecanego Mesjasza.
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia ™.

Faq

Copyright © by Biblia ™ | mapa witryny | login