rozmiar czcionki A A A
czytano 12045 razy

Czy Jezus i Michał to ta sama osoba?

Oryginalne pytanie brzmiało:

czy Jezus i Michał archanioł z Objawienia 12:7 i z Judy 9, to ta sama osoba?

Przedrostek "arch", oznaczający "najstarszy" lub "główny", wskazuje, że archanioł - naczelny anioł - może być tylko jeden. W Piśmie Świętym słowo "archanioł" nigdy nie występuje w liczbie mnogiej. List 1 do Tesaloniczan 4:16 wiąże wyjątkową pozycję i władzę archanioła z osobą zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa:

"Sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą"
(tłumaczenie własne)

Nie bez znaczenia jest zatem okoliczność, że jedynym imieniem bezpośrednio skojarzonym z określeniem "archanioł" jest Michał (Judy 9). Jedyny poza Gabrielem anioł wymieniony w Biblii z imienia, a jedyny nazwany "archaniołem". Po raz pierwszy wspomniano o nim w 10 rozdziale księgi Daniela, gdzie został przedstawiony jako

"jeden z najprzedniejszych książąt".

Można stąd wysnuć wniosek, że to on był aniołem, który prowadził Izraelitów przez pustkowie (Wyjścia 23:20, 21, 23; 32:34; 33:2). Przemawia za tym również okoliczność, iż:

"archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza".
(Judy 1:9)

Z Pisma Świętego wynika, że imię Michał nosił Syn Boży, zanim opuścił niebiosa. Jedynie jego nazwano "archaniołem", czyli naczelnym, głównym aniołem. Tytuł ten występuje w Biblii wyłącznie w liczbie pojedynczej. Najwyraźniej więc istnieje tylko jeden wyznaczony przez Boga zwierzchnik czy naczelnik zastępów anielskich. O tym, iż zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus jest archaniołem, świadczy werset z 1 Tesaloniczan 4:16, gdzie powiedziano, że zstąpi on z nieba:

"z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą"
(tłumaczenie własne)

Nie ulega wątpliwości, iż jego głos nie zostałby określony słowem umniejszającym ogromną władzę sprawowaną obecnie przez Chrystusa jako Króla królów i Pana panów (Mateusza 28:18; Objawienia 17:14). Gdyby termin "archanioł" nie odnosił się do niego, lecz do jakiegoś innego anioła, wówczas wzmianka o "głosie archanielskim" nie byłaby na miejscu, gdyż nawiązywałaby do głosu osoby ustępującej rangą Synowi Bożemu.

Istnieją jeszcze inne przesłanki potwierdzające, że Michał to w rzeczywistości Syn Boży.

 
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia ™.

Faq

Copyright © by Biblia ™ | mapa witryny | login